|| તા .૨૪ / ૦૮ / ૨૦૨૦ , સોમવારના રોજ લેવાનાર ગુજરાત કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ ( ગુજકેટ - ૨૦૨૦ ની પરીક્ષાનું નવું એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકા / Hall Ticket ) ફક્ત ઓનલાઇન મૂકવા બાબત || - JIVANT SHIKSHAN

The Blog is Educational news and information

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Thursday, August 13, 2020

|| તા .૨૪ / ૦૮ / ૨૦૨૦ , સોમવારના રોજ લેવાનાર ગુજરાત કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ ( ગુજકેટ - ૨૦૨૦ ની પરીક્ષાનું નવું એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકા / Hall Ticket ) ફક્ત ઓનલાઇન મૂકવા બાબત ||

◆તા .૨૪ / ૦૮ / ૨૦૨૦ , સોમવારના રોજ લેવાનાર ગુજરાત કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ ( ગુજકેટ - ૨૦૨૦ ની પરીક્ષાનું નવું એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકા / Hall Ticket ) ફક્ત ઓનલાઇન મૂકવા બાબત  અખબારી યાદી.

 
◆ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ , ગાંધીનગર અખબારી યાદી w ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ , ગાંધીનગરની યાદી જણાવે છે કે તા .૨૪ / ૦૮ / ૨૦૨૦ , સોમવારના રોજ લેવાનાર ગુજરાત કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ ( ગુજકેટ - ૨૦૨૦ ની પરીક્ષાનું નવું એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકા / Hall Ticket ) ફક્ત ઓનલાઇન મૂકવામાં આવેલ છે . જેની ગુજકેટ -૨૦૨૦ ના તમામ ઉમેદવારોએ , વાલીઓએ તથા રાજ્યની વિજ્ઞાન પ્રવાહની તમામ ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાના આચાર્યશ્રીઓએ નોંધ લેવા વિનંતી છે . ૩૧/0૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર GUJCET - 2020 પરીક્ષા રદ થયેલ હતી , coVID - 19 ની પરીસ્થિતિના કારણે બોર્ડ દ્વારા નવેસરથી પરીક્ષાની બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે . અગાઉ Download કરેલ જૂની તારીખ ( ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ) વાળું એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકઈ Hall Ticket ) માન્ય રહેશે નહીં અને પ્રવેશ માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં જેની ખાસ નોંધ લેવી . ગુજકેટ -૨૦૨૦ ની પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થનાર ઉમેદવારોએ પોતાનું એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકા ) બોર્ડની વેબસાઈટ gujcet gsebh.in અથવા gjsebit.in અથવા gseb.org પરથી તા .૧૩ / ૦૮ / ૨૦૨૦ , ગુરૂવાર ( સોજે ૧૮:00 કલાક ) થી Download કરવાનું રહેશે . જેમાં ઉમેદવારોએ ગુજકેટ -૨૦૨૦ માટે ભરેલ આવેદનપત્રમાં નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબર અથવા ઇ - મેઇલ આઇ.ડી અને જન્મ તારીખ અથવા ઍપ્લીકેશન નંબર દાખલ કરી એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકા / Hall Ticket ) ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે . ઉમેદવારો પોતાના નામ પરથી પણ એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકા ) Search કરી અને જન્મ તારીખની વિગત ભરીને ડાઉનલોડ કરી શકશે આ ઉપરાંત ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ખાતે નોંધાયેલ રાજયની વિજ્ઞાન પ્રવાહની તમામ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ પોતાના ઇન્ડેક્ષ નંબર તથા રજીસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર નો ઉપયોગ કરી લોગ - ઇન કરીને પોતાની શાળાના ગુજકેટ -૨૦૨૦ માટેના ઉમેદવારોના એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકા / Hall Ticket ) ડાઉનલોડ કરીને તમામ વિદ્યાર્થીઓને વિતરણ કરી શકશે . ગુજકેટ -૨૦૨૦ માટેની એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકા / Hall Ticket ) ફકત ઓનલાઇન માધ્યમથી મળી રહેશે જે પરીક્ષામાં પ્રવેશ માટે માન્ય રહેશે . આ હોલટીકીટ પર શાળાના આચાર્યશ્રીઓનો સહી સિક્કો કરાવવાની જરૂર નથી જે ધ્યાને લેશો . વધુમાં જણાવવાનું કે વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા દરમ્યાન એડમીશન કાર્ડ ( પ્રવેશિકા / Hall Ticket ) સાથે કોઇ પણ એક ફોટો આઈ ડી પફ ( આધાર કાર્ડ અથવા ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ અથવા ધોરણ -૧૨ ની મુખ્ય પરીક્ષાની હોલટીકીટ ) સાથે લઈ જવાનું રહેશે . જેની ખાસ નોંધ લેવી .

જીવંત શિક્ષણ એક શૈક્ષણિક બ્લોગ છે. જેમાં શૈક્ષણિક નૂતન પ્રવાહો અંગેની માહિતી સતત પીરસવામાં આવે છે.શિક્ષણ, શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીને સંયોજિત કરતો જીવંત શિક્ષણ બ્લોગ સતત શૈક્ષણિક માહિતીના આદાન-પ્રદાન માટે સદા તત્પર છે.આ બ્લોગ હંમેશાં ગુજરાત રાજ્યની શાળાઓમાં  જરા હટકે થતી પ્રવૃત્તિઓ અને કામગીરીને સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રચાર-પ્રસાર કરી પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.આ બ્લોગના માધ્યમથી જે કંઈ શિક્ષણક્ષેત્રે સારું થાય છે તેને વ્યાપક સ્વરૂપે પ્રચાર-પ્રસાર કરી સૌ કોઈને પ્રેરણા આપવાનો હેતુ રહેલો છે.
શિક્ષણ જીવનમાં લાવવાનો હેતુ એક બ્લોગ. શિક્ષણ અને ચિંતનનો અદભૂત સંયોજન. આ શૈક્ષણિક અને બાળ વિકાસ બ્લોગ છે. Badનલાઇન બદલી, આરટીઇ - શિક્ષણનો અધિકાર - શારીરિક શિક્ષણ શું છે - માધ્યમિક શિક્ષણ પછીનું શું છે. આ બ્લોગ બૌદ્ધિક શિક્ષણ કાર્ય વિશેની માહિતી પ્રદાન કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ, શાળાઓ, એકમ કસોટી, ભશદીપ, સારકારી પરિપત્ર, ઉપયોગી સ્વરૂપો, શિષ્યવૃત્તિ, પ્રજ્ abા અભીગમ, એસટીડી 1 થી 12, મેટ્રિઅલ્સ, એસએસએ, નેસરટ, ગેસર્ટ, સીબીએસસી, આહાર, બીઆરસી, સીઆરસી, શિક્ષક, આચાર્યલક્ષી માહિતી આપવામાં આવે છે.

નીચે મુજબની માહિતી જીવંત શિક્ષણ બ્લોગ પર આપવામાં આવશે.

(1) શિક્ષણ વિભાગ, સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન ,GCERT ,અને આ ઉપરાંત થતાં તમામ પરિપત્રોની માહિતી જીવંત શિક્ષણ બ્લોગ પર મૂકવામાં આવશે.

(2) શિક્ષણ ઉપયોગી સાહિત્ય-મટીરીયલ પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે.

(3) પાઠ્યપુસ્તકો પીડીએફ સ્વરૂપે મૂકવામાં આવેલ છે.


Kapil satani official યુટ્યૂબ ચેનલમાં બાળવાર્તાઓ અને બાળગીતો, ઉખાણાં,જોડકણાં, સુવિચારો,પાઠ્યક્રમ આધારિત શૈક્ષણિક સામગ્રી,બાળકો માટે બેઝીક શૈક્ષણિક માહિતીસભર વીડિયો  અને બ્રાહય સામાન્ય જ્ઞાનનાં વીડિયો તેમજ સાહિત્યકારોની રચનાઓ અંગેની માહિતી મૂકવામાં આવે છે.હાલ પચાસથી પણ વધુ શૈક્ષણિક વીડિયો અમારી યૂટ્યૂબ ચેનલ પર પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલ છે. આગામી સમયમાં પ્રવૃત્તિમય અને આનંદદાયી વીડિયો પણ પ્રસ્તુત કરવામાં આવનાર છે.

અમારી ચેનલ અને વીડિયોને આપ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને વાલીઓ સાથે જરૂરથી શેર કરજો જેથી અમને પ્રોત્સાહન મળી રહે અને કંઈક નવું કરવા માટે પ્રેરણા મળી રહે. અમારા વીડિયો અંગે આપ જરૂરથી આપનો અભિપ્રાય પણ આપજો.Kapil satani official યુટ્યૂબ ચેનલ શૈક્ષણિક ચેનલ છે.જેમાં  શૈક્ષણિક-સાહિત્યિક -સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોના  વિડિયો મૂકવામાં આવે છે. હાલ પચાસથી વધુ શૈક્ષણિક વીડિયો હોઈ ,આપ આવા પ્રકારનાં વીડિયો  જોવા માંગતા હોવ તો અમારી ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, કોમેન્ટ🖋 કરો,લાઈક👍 કરો અને બાજુનું આઇકોન બેલ 🔔બટન દબાવો જેથી  આવનાર તમામ વિડિયો આપને ઝડપથી મળી શકે.

યુટ્યૂબ પર   KAPIL SATANI સર્ચ કરી આપ વીડિયો જોઈ શકશો.

No comments:

Post a Comment

Thanks for feedback....